Oktatás, szervíz, kellékek ... minden, ami számítógép

Internetes segítségnyújtás — Távfelügyeleti szolgáltatás

Prob­lé­mája van a szá­mí­tó­gép­pel? Nem tud kitől segít­sé­get kérni? Hív­jon min­ket és mi segí­tünk! Tel: 30/2281–381

Több infó

Helyszíni szerviz akció

Az ősz folya­mán ingye­nes kiszál­lás­sal, az Ön ott­ho­ná­ban, Cégé­nél tart­juk kar­ban és javít­juk számítógépét! További infor­má­ció, mun­ka­fel­vé­tel: 30/2281–381

Több infó

Kapcsolat

Lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken!

Több infó

Internetes tananyagok

Tanuljon önállóan internetes tanfolyamainkon. Válasszon saját érdeklődésének és tudásának megfelelő képzést!

Tovább

Segítségnyújtás — Távfelügyelet

Rendszergazdai szolgáltatások, szerviz

Prob­lé­mája van a szá­mí­tó­gép­pel? Nem tud kitől segít­sé­get kérni? Hív­jon min­ket és mi segí­tünk! Tel: 30/2281–381

Helyszíni szerviz akció

Számítógép javítás a helyszínen

Az Ön ott­ho­ná­ban, Cégé­nél tart­juk kar­ban és javít­juk szá­mí­tó­gé­pét! További infor­má­ció, mun­ka­fel­vé­tel: 30/2281–381

Viszlát Windows xp!

Váltson más windowsra

 A Mic­ro­soft köz­le­mé­nye: meg­szűnt a Win­dows XP támo­ga­tása és fris­sí­tési lehető­sége. Hívja mun­ka­tár­sun­kat 30/2281–381

XP vagy bármilyen nem jogtiszta Windows fut a gépén — HVG.hu"> Tech: Csak így kaphat ingyen Windows ...

Tech: Csak így kaphat ingyen Windows 10-et, ha most <span class=XP vagy bármilyen nem jogtiszta Windows fut a gépén — HVG.hu" />

Miután a fel­hasz­ná­lók és az újság­írók is ren­ge­teg­szer kér­dez­ték, a Mic­ro­soft végre tel­je­sen egy­ér­telművé tette a hely­ze­tet a Win­dows 10 ingye­nes­sé­gé­vel kap­cso­lat­ban. For­rás: Tech: Csak így kap­hat ingyen Win­dows 10-et, ha most XP vagy bár­mi­lyen nem jog­tiszta Win­dows fut a gépén — HVG.hu

IVSZ: Az iskolai digitális oktatás megújítási terve"> IVSZ: Az is...

<span class=IVSZ: Az iskolai digitális oktatás megújítási terve" />

For­rás: HWSW

Index — Tech — Hatféle verzióban érke...

Index — Tech — Hatféle verzióban érkezik a Windows 10

A mobil­ver­ziót moni­to­ron is hasz­nál­hat­juk, a cégek extra biz­ton­sági meg­ol­dá­so­kat kap­nak. For­rás: Index — Tech — Hat­féle ver­zi­ó­ban érke­zik a Win­dows 10

HVG.hu"> Tech: A Windows 10 lesz a legutolsó W...

Tech: A Windows 10 lesz a legutolsó Windows — <span class=HVG.hu" />

Nem­hogy Win­dows 12, de még Win­dows 11 sem lesz, nem ad ki több kész ver­ziót ope­rá­ciós rend­sze­réből a Mic­ro­soft. For­rás: Tech: A Win­dows 10 lesz a leg­utolsó Win­dows — HVG.hu

HVG.hu"> Tech: Holnap kikapcsolják a Google Ma...

Tech: Holnap kikapcsolják a Google Maps egyik funkcióját, mert túl sokan éltek vissza vele — <span class=HVG.hu" />

A tér­ké­pek hite­les­sége érde­ké­ben meg­szün­teti a Google azt a lehető­sé­get, hogy a fel­hasz­ná­lói közös­ség pon­to­sítsa a tér­ké­pek ada­tait. Három hete egy nagy port kavart ügy vilá­gí­tott rá arra, hogy a vál­la­lat nem iga­zán tudja kor­dá­ban tar­tani a vissza­élé­se­ket. For­rás: Tech: Hol­nap kikap­csol­ják a Google Maps egyik funk­ci­ó­ját, mert túl sokan éltek vissza vele — HVG.hu

HVG.hu"> Tech: Most tényleg vigyázzon: igen du...

Tech: Most tényleg vigyázzon: igen durva vírus érkezik — <span class=HVG.hu" />

A víru­sí­rók mód­sze­rei egyre kifi­no­mul­tab­bak, és az új malware-ek hihe­tet­len rom­bo­lást végez­het­nek szá­mí­tó­gé­pün­kön. For­rás: Tech: Most tény­leg vigyáz­zon: igen durva vírus érke­zik — HVG.hu

Index — Tech — Leformázza a merevleme...

Index — Tech — Leformázza a merevlemezt a kártevő

Ha ez még­sem sike­rül neki, 960 mil­li­ó­szor fut le, hogy tele­írja a memó­riát vélet­len­szerű adat­tal. For­rás: Index — Tech — Lefor­mázza a merev­le­mezt a kártevő

Index — Tech — A gonosz dinó esete az...

Index — Tech — A gonosz dinó esete az extraprofittal

Tröszt­el­le­nes vizs­gá­lat indult a Google ellen; ha a vádak beiga­zo­lód­nak, hat­mil­li­árd dol­lárra is bün­tet­he­tik őket. Túl gyor­san nőt­tek túl nagyra, és ez sokak­nak szúrja a sze­mét. For­rás: Index — Tech — A gonosz dinó esete az extraprofittal

Mobiltelefon kiegészítő

Mobiltelefon kiegészítő

Ingyenes lett az Office mobilon, tábl...

apple-vs-android-vs-windows

Ingye­nes lett az Office mobi­lon, táb­la­gé­pen A Mic­ro­soft vál­toz­ta­tott a stra­té­gi­á­ján és iro­dai alkal­ma­zá­sát ingye­ne­sen elér­hetővé tette iOS-alapú (Apple) és and­ro­i­dos mobi­lesz­kö­zö­kön is. Nincs szük­ség Office 365 elő­fi­ze­tésre ahhoz, hogy a Word, Excel és Power­point fájl­jait szer­kesszük és tárol­juk táb­lagé­pün­ken és okos­te­le­fo­nun­kon. A stra­té­gia­vál­tás kere­té­ben mától letölt­hető az új Office app az Apple Store-ból, melyen […]

Archívum

Kategóriák

Naptár

2016. május
H K S C P S V
« jún    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031