• Számítógép javítás a helyszínen

    Helyszíni szerviz akció

    Tisz­telt Part­ne­rünk! Az ősz folya­mán ingye­nes kiszál­lás­sal, az Ön ott­ho­ná­ban, Cégé­nél tart­juk kar­ban és javít­juk szá­mí­tó­gé­pét! Ked­vez­mé­nyes óra­díj: 3000 Ft/óra További infor­má­ció, mun­ka­fel­vé­tel: 30/2281–381      

  • Váltson más windowsra

    A Windows XP támogatása véget ért

    Visz­lát Win­dows XP! A Mic­ro­soft köz­le­mé­nye sze­rint 2014. ápri­lis 8-án meg­szűnt a Win­dows XP támo­ga­tása és fris­sí­tési lehető­sége. Ne hagyja véd­te­le­nül szá­mí­tó­gé­pét! Vál­lal­juk jog­tiszta Win­dows ter­mé­kek beszer­zé­sét és a régi rend­szer men­té­sét… Read more →

500 millió számítógép veszélyben

500 millió számítógép veszélyben

500 mil­lió szá­mí­tó­gép veszély­ben ShellShock a neve annak a szoft­ver­hi­bá­nak, ame­lyet kihasz­nálva ille­ték­te­le­nek vehe­tik át az irá­nyí­tást szá­mí­tó­gé­pek és egyéb esz­kö­zök száz­mil­liói felett. A Linux-alapú és a Mac OS (Apple) rend­szerű gépek érin­tet­tek. IT-biztonsági szakértők azt java­sol­ják a rend­szer­gaz­dák­nak, hogy azon­nal tele­pít­sék fel a szer­ve­rekre és szá­mí­tó­gé­pekre a Shellshoc­kot fol­tozó javí­tá­so­kat. Az ott­honi hasz­ná­lók pedig az ope­rá­ciós rend­sze­rek web­ol­da­lain keres­het­nek… Read more →

Nagyker akciók: Dell: Inspiron 7537 — Luxus élmény ráadással, Microsoft: Visual Studio promócióban már csak néhány napig.

  ● Ins­pi­ron 7537 — Luxus élmény ráadás­sal   ● Nexus 7 további árcsök­ke­nés   ● Visual Stu­dio pro­mó­ci­ó­ban már csak néhány napig   ● Inter­net Secu­rity 2014 — három licence egy árá­ért     Ins­pi­ron 7537 — Luxus élmény ráadás­sal   Dell Ins­pi­ron 7537 A sar­kí­tott élek, a hát­tér­vi­lá­gí­tás­sal ellá­tott bil­lentyű­zet és a leg­kor­szerűbb mul­ti­mé­diás funk­ciók teszik opti­má­lis válasz­tássá ezt… Read more →