Tech: Csak így kaphat ingyen Windows 10-et, ha most XP vagy bármilyen nem jogtiszta Windows fut a gépén — HVG.hu

Miután a fel­hasz­ná­lók és az újság­írók is ren­ge­teg­szer kér­dez­ték, a Mic­ro­soft végre tel­je­sen egy­ér­telművé tette a hely­ze­tet a Win­dows 10 ingye­nes­sé­gé­vel kapcsolatban.

For­rás: Tech: Csak így kap­hat ingyen Win­dows 10-et, ha most XP vagy bár­mi­lyen nem jog­tiszta Win­dows fut a gépén — HVG.hu

Tech: Holnap kikapcsolják a Google Maps egyik funkcióját, mert túl sokan éltek vissza vele — HVG.hu

A tér­ké­pek hite­les­sége érde­ké­ben meg­szün­teti a Google azt a lehető­sé­get, hogy a fel­hasz­ná­lói közös­ség pon­to­sítsa a tér­ké­pek ada­tait. Három hete egy nagy port kavart ügy vilá­gí­tott rá arra, hogy a vál­la­lat nem iga­zán tudja kor­dá­ban tar­tani a visszaéléseket.

For­rás: Tech: Hol­nap kikap­csol­ják a Google Maps egyik funk­ci­ó­ját, mert túl sokan éltek vissza vele — HVG.hu

Ingyenes lett az Office mobilon, táblagépen

Ingye­nes lett az Office mobi­lon, táb­la­gé­pen
A Mic­ro­soft vál­toz­ta­tott a stra­té­gi­á­ján és iro­dai alkal­ma­zá­sát ingye­ne­sen elér­hetővé tette iOS-alapú (Apple) és and­ro­i­dos mobi­lesz­kö­zö­kön is. Nincs szük­ség Office 365 elő­fi­ze­tésre ahhoz, hogy a Word, Excel és Power­point fájl­jait szer­kesszük és tárol­juk táb­lagé­pün­ken és okos­te­le­fo­nun­kon. A stra­té­gia­vál­tás kere­té­ben mától letölt­hető az új Office app az Apple Store-ból, melyen keresz­tül a Dropboxba tölt­het­jük fel fáj­la­in­kat, és ott szer­keszt­het­jük őket.

Oktatás, szervíz, kellékek … minden, ami számítógép