Tech: Holnap kikapcsolják a Google Maps egyik funkcióját, mert túl sokan éltek vissza vele — HVG.hu

A tér­ké­pek hite­les­sége érde­ké­ben meg­szün­teti a Google azt a lehető­sé­get, hogy a fel­hasz­ná­lói közös­ség pon­to­sítsa a tér­ké­pek ada­tait. Három hete egy nagy port kavart ügy vilá­gí­tott rá arra, hogy a vál­la­lat nem iga­zán tudja kor­dá­ban tar­tani a visszaéléseket.

For­rás: Tech: Hol­nap kikap­csol­ják a Google Maps egyik funk­ci­ó­ját, mert túl sokan éltek vissza vele — HVG.hu

Ingyenes lett az Office mobilon, táblagépen

Ingye­nes lett az Office mobi­lon, táb­la­gé­pen
A Mic­ro­soft vál­toz­ta­tott a stra­té­gi­á­ján és iro­dai alkal­ma­zá­sát ingye­ne­sen elér­hetővé tette iOS-alapú (Apple) és and­ro­i­dos mobi­lesz­kö­zö­kön is. Nincs szük­ség Office 365 elő­fi­ze­tésre ahhoz, hogy a Word, Excel és Power­point fájl­jait szer­kesszük és tárol­juk táb­lagé­pün­ken és okos­te­le­fo­nun­kon. A stra­té­gia­vál­tás kere­té­ben mától letölt­hető az új Office app az Apple Store-ból, melyen keresz­tül a Dropboxba tölt­het­jük fel fáj­la­in­kat, és ott szer­keszt­het­jük őket.

500 millió számítógép veszélyben

500 mil­lió szá­mí­tó­gép veszélyben

ShellShock a neve annak a szoft­ver­hi­bá­nak, ame­lyet kihasz­nálva ille­ték­te­le­nek vehe­tik át az irá­nyí­tást szá­mí­tó­gé­pek és egyéb esz­kö­zök száz­mil­liói felett. A Linux-alapú és a Mac OS (Apple) rend­szerű gépek érin­tet­tek. IT-biztonsági szakértők azt java­sol­ják a rend­szer­gaz­dák­nak, hogy azon­nal tele­pít­sék fel a szer­ve­rekre és szá­mí­tó­gé­pekre a Shellshoc­kot fol­tozó javí­tá­so­kat. Az ott­honi hasz­ná­lók pedig az ope­rá­ciós rend­sze­rek web­ol­da­lain keres­het­nek frissítéseket

Fontos: ne frissítse a Windows-t, vagy ha már megtette, töröljön

Hiba kerül a múlt héten kiadott Windows-frissítésbe, ami lefa­gyaszt­hatja gépet vagy folya­ma­to­san össze is omol­hat tőle a rend­szer. Ne tele­pítse, ha már meg­tette, akkor pedig törölje minél előbb.

A hiba meg­ol­dása helyett hibát hibára hal­moz a Mic­ro­soft által a a múlt héten kiadott Win­dows 7-es javí­tó­cso­mag. A Com­pu­ter­world beszá­mo­lója sze­rint pakk­ban lévő MS14-045 (KB2982791) számú hiba­ja­ví­tás ugyanis nem egé­szen úgy sike­rült, ahogy a Mic­ro­soft sze­rette volna: azok közül, akik már tele­pí­tet­ték a fris­sí­tést, ren­ge­te­gen panasz­kod­tak fagyásra és a kék halál néven ismert rendszerösszeomlásra.

Windows 7 frissítési hiba
Win­dows 7 fris­sí­tési hiba

A Windows-frissítéseket nem csak kéz­zel lehet tele­pí­teni: akik­nél a Vezérlő­pult Win­dows Update rész­le­gé­ben auto­ma­ti­kusra van állítva a kap­csoló, azok­nál a rend­szer auto­ma­ti­ku­san végzi a folya­ma­tos – így azok szá­mí­tó­gépe is ren­del­kez­het a hibás gén­nel, akik tud­tuk­kal nem tele­pí­tet­ték fel a javítócsomagot.

A Mic­ro­soft sze­rint az augusz­tus 11-i vagy korábbi idő­pontra való rend­szer­vissza­ál­lí­tás mel­lett a fris­sí­tés tör­lése is segít­het. Ehhez a Vezérlő­pul­ton belül a Prog­ra­mok kate­gó­ria Prog­ra­mok és szol­gál­ta­tá­sok cso­port­já­ban a Tele­pí­tett fris­sí­té­sek meg­je­le­ní­tése gombra kell kat­tin­tani, kije­lölni az adott fris­sí­tést, majd az Eltá­vo­lí­tás opciót választani.

Oktatás, szervíz, kellékek … minden, ami számítógép